IDEES DE FUTUR

Educacio de Calitat

EDUCACIO DE CALITAT  L’educacio es una inversio de progres i desenroll economic. L’educacio es un dels elements mes importants de la societat i per tant, nostra preocupacio en torn a ella deu ser continu, una preocupacio basada en uns fonaments solits i forts que puguen sostindre tot l’andamiaje educatiu, sense vaivens electoralistes. El model bilingüe de nostra ensenyança es l’aposta i deu ser un repte conseguir un enfocament integrador de les llengües oficials en Valencia, nostra llengua valenciana i la castellana, junt a l’aprenentage d’a el menys una llengua estrangera, marcarà el futur de l’educacio de nostres jovens. Tenim que conseguir un nivell cultural comparable a atres països europeus en el mateix sistema educatiu, una ensenyança de calitat al servici del ciutada. Tots els estudiants valencians, en totes les etapes, nivells i models llingüistics deuen de depren angles, puix en un mon globalisat, competitiu i obert com està resultant, es imprescindible parlar angles, si volem que nostra societat progresses, que nostra economia creixca i que nostres empreses tinguen mes eixida en els mercats internacionals i en proyeccio mundial.

Energia de Futur per al Futur

ENERGIA DE FUTUR PER AL FUTUR El nou model energetic sobre els següents pilars: 1. Fonts d’energia renovellables netes i autoctones. Partint de la base de la generacio de recursos propis ya siga eolic o solar, ademes d’innovar en noves tecnologies que aprofiten el desenroll soci laboral de les zones en clar detriment poblacional per falta d’iniciatives. 2. Una societat en continu desenroll conscienciat dels beneficis que li aporta l’aforro i l’eficiencia energetica. L’implicacio en l’us racional de l’energia pels ciutadans i la seua difusio en les aules com principi de renovacio de la consciencia sobre l’energia renovellable.3. Un sistema de generacio distribuida que permeta acostar la produccio a llocs de consum i aprofitar els recursos autoctons de cada zona. L’aprofitament de superficies com enteulats, aparcaments, parcs pot ser enclave perfecte posat al servici de generacio d’energia que gogen nostres ciutadans. 4. Un model democratisat en el qual, els consumidors se convertixen en usuaris i adquirixen el paper protagoniste que per dret li correspon. La creacio de cooperativistes energetics per al autoconsum, podria ser un revulsiu a l’hora de generar energia i crear posats de treball.5. Un model exportable a qualsevol raco per a facilitar l’acces a l’energia en totes les comunitats i societats. El foment d’esta energia pot ser punta de llança par a l’economia de moltes empreses, fabricants de moduls solars o aerogeneradors, aixina com instaladors en tot el territori seran necessaris. Fomentant el desenroll d’empreses, cregam treball. Aument de la formacio i educacio en energies renovellables es crucial per al complet desenroll d’esta industria. La creacio de cursos de capacitacio per a instaladors, formacio continua i l’instauracio de tituls universitaris especifics per a energies renovellables i sostenibilitat.

Mig Ambient

MIG AMBIENT Sigam conscients del futur que desigem deixar a nostres descendents de ser igual o paregut al que rebem de nostres antepassats. La problematica de la situacio actual mos fa reflexionar sobre l’importancia de fomentar una politica mig ambiental acort al desenroll de nostra societat de consum, sense caure en l’utopica forma del pensament recesionista d’un planeta com ho tenim fa 200 anys. La conservacio de nostre patrimoni natural es de suma importancia per a que pugam gojar d’una vida mes saludable, en menys contaminacio en el seu desenroll, en el seu cuidat i perdurabilitat per a molts anys mes. Promogam el respecte pel mig ambient, treballem per una Valencia sostenible i ecologica. Seguim impulsant el sector Agroalimentari, recolzant el seu manteniment, la seua modernisacio i el relleu generacional, el seu desenroll empresarial, regants, agricultors i ganaders en el mig rural de nostre territori. Promovem l’utilisacio d’energies renovellables, ajudant a la seua implantacio i modernisacio, aixina com la poca contaminacio el mig natural, creacio de parcs solars, parcs eolics, plantes de biocombustibles, etc…

Agricultura per al Futur

AGRICULTURA PER A EL FUTUR La realitat es que des de fa uns quaranta anys, esta potencia economica que era l’agricultura per a una majoria de valencians ha desaparegut, convertint-se en l’actualitat en una activitat residual a on la majoria dels faeners agricoles son persones majors sense relleu generacional. Es per aixo, per lo que nostre partit es conscient de la necessitat d’impulsar novament el sector primari, agricultura, peixca i ganaderia com una de les accions primordials per al motor de l’economia, capaç de generar mes de 200.000 posats de treball fixos i que al mateix temps desenrolla el comerç nacional, internacional aixina com l’industria alimentaria, aixina com atres molts sectors com l’industria de la maquinaria agricola, insecticidas, herbicides, fems i atres servicis necessaris. Es necessaria la creacio de llegislacio que prohibixca la comercialisacio baix sistemes d’explotacio dels faeners, en sous ridiculs, sense seguritat social, sense seguritat laboral, sense seguritat en els metodos de treball, sense control sanitari, sense control de plagues i pesticides i un llarc etc… Situacio que se produix en multitut d’ocasions en països com Marroc, Argelia, Egipte, països en els que s’han firmat acorts preferencials que tant estan perjudicant al sistema agrari. Els acorts preferencials lo unic que servixen es per a realisar competencia deslleal en el mercat agricola. Millorar el sistema de segurs agraris tant en lo referent als calculs de la produccio com a les quanties a indemnisar, aixina com la bonificacia per part de l’administracio de part del cost del segur. Atres mides que mos son estructurals pero son d’efecte immediat es la vigilancia dels camps, utilisant les noves tecnologies en soport a la policia rural i guardia civil i control tant dels almagasenes com en els comerços i en els mercats ambulants.

Respecte per les Tradicions

RESPECTE PER LES TRADICIONS No podem deixar que nostres chiquets creixquen en la falsetat d’una nacio inventada a colp de subvencio que uns pocs reben dels que no se senten com mosatros, no podem deixar que l’educacio de nostres fills estiga en mans de manipuladors de la veritat al seu antoix, devem rescatar el sentiment dels que foren abans poble de llibertats que sumisses de quimeres alliçonadores, no podem deixar que nostra historia siga mancillada per aquells que diuen ser el començament de nostra historia, no devem caure en la falsetat d’acomplexats que per voler ser com atres mos humilien, venen i desprecien.

Per tot aixo i per que som mes que un poble, un sentiment, una realitat, hem de lluitar a “Sanc i Foc” per a defendre nostra cultura, nostra tradicio, nostra terra dels somis de grandea d’uns quants que mos desprecien per tots costats, hem de defendre-mos de tots aquells que volen ser amos de nostra identitat com poble lliure i sobira, per ells, per nostres veïns, amics, germans, per nostres chiquets de hui, els homens i dones de nostres futur hem de seguir lluitant, eixa a de ser nostra batalla, la del poble valencià, unit front a tots els que mos humilien, que mos menyspreen, que mos venen.