Ideari

 

1.- Nostra aposta per trencar les ideologies classiques i els encasellament que d’elles deriven, definint-se com un partit d’idees, politicament transversal i en el que el ciutada valencià  i tota la societat valenciana, seran objecte i subjecte de nostra activitat politica. RENOVACIO POLITICA se definix com una formacio politica integradora, deixant i acceptant l’actual marc constitucional fins conseguir el seu maxim autogovern.

2.- Els valors diferencials de RENOVACIO seran la transparencia, l’honradea, el realisme, la vocacio de servici, el fer de la politica alguna cosa mes simple i propenca al ciutada, la regeneracio dels poders publics com garantia d’igualtat i obediencia als interesses generals del poble valencià, abans que als propis interesses de la formacio.

3.- Totes les propostes politiques desenrollades per RENOVACIO, se realisaran sempre baix criteris de renuncia expressa a practiques electoralistes, racionalitat, eficiencia economica i eficiencia en la gestio i els seus objectius sempre seran els maxims beneficis i benestar de la societat civil valenciana.

4.- Per a RENOCACIO POLITICA l’heterogeneïtat en idees i parlaments es i deu ser un factor enriquidor. Baix ningun concepte se permetra en nostre partit  si eixa heterogeneïtat es utilisada com factor de conflicte, divisio o exclusio.

5.- Els integrants de RENOVACIO POLITICA (fundadors, dirigents, membres de comites rectors, consells municipals i afiliats / militants en general) acceptaren el compliment d’un codic etic – ideologic que sera redactat baix totes les premisses anteriorment expostes.

6.- RENOVACIO POLITICA fomentarà politiques economiques, mig ambientals, socials i culturals en defensa de la societat valenciana des de el Senia a la Segura, sense deixar de costat als ciutadans i la seua problematica actual.

7.- RENOVACIO  propondra que el benestar i la prosperitat de la societat civil valenciana estiga per damunt de parlaments o qüestions identitaries, favorir les colaboracions entre ajuntament per a compartir recursos i reduir el deute public o les auditories regulars de totes les administracions publiques per a assegurar el seu optim funcionament.

8.- RENOVACIO POLITICA  promocionarà les comarques valencianes com tradicional metodo administratiu de gestio i govern propi del poble, vertebrant aixina tot nostre territori, donant-li l’importancia que este mereix i fomentant el seu desenroll, aixina com l’eliminacio de les provincies i les delegacions de govern central.

9.- En llaures de la gestio publica com economia i ofici, sanitat, educacio, infraestructures, agricultura, cultura… RENOVACIO elaborarà les seues propostes que cobrixques les necessitats de nostre poble i dels seus ciutadans.

10.- RENOVACIO POLITICA tindra especial sensibilitat per a les senyes d’identitat propies del poble valencià, en l’objectiu de defendre-les de les agressions, revitalisar-les, mantindre-les i potenciar-les, aixina com la seua conservacio  i difusio entre els seus afiliats i simpatisants, en especial interes en la llengua valenciana consensuades en les normes del Puig, les uniques reconegudes pel poble valencià com propies.

Valencia 30 d’abril de 2012

Renovacio Politica