Nostres Idees

¿Que mos mou a RENOVACIO POLITICA?

1.- Mos mou la comunitat, nostre Regne.

Mos mou una comunitat plural i diversa, unida, singular, unica. Una comunitat que defenga la seua historia, les seues tradicions, la seua essencia. Una comunitat unida, referent de progres per a Espanya i Europa, motor d’una rica economia basada en el treball, l’esforç, l’innovacio tecnologica, en nostra agricultura tradicional.

2.- Mos mou el treball.

El treball es nostra prioritat. Valencia ha de consolidar el treball existent i que siga mes facil crear treball estable. Donarém soport als nous models d’empresa i empresaris uns de nostres principals objectius. Fomentar el sector turistic, com referent Europeu, generat de posats de treball, junt a l’industrial i agrari, motors de nostra economia tradicional.

3.- Mos mou creixer en economia.

Estimularém l’aforro productiu en ajudes fiscals, rebaixarém l’impost de societats i mantindrem les deduccions per vivenda, ajudarém als jovens en l’adquisicio de la seua nova vivenda. Recolzarém als nous mamprenedors assessorant-los en les seues necessitats, a l’autoempleo i a la creacio de riquea en pos de nostre poble.

4.- Mos mou l’educacio.

Ho enfrontarém com una inversio, no com un gast. L’educacio es una inversio de progres i desenroll, el millor motor economic, en educacio no se gasta s’invertix. Si volem estar entre els millors d’Europa, nostre sistema educatiu deura assentar-se sobre els principis de l’igualtat, buscant les raïls de nostre poble, ric en diversitat cultural, en arraigament com la seua principal font, el poble valencià, les seues tradicions i la seua cultura.

5.- Mos mou la cultura.

La cultura del poble valencià es nostre millor i mes divers mig d’autoconeiximent, nostra rica cultura, forjada en segles d’esplendor, ha de ser el referent a seguir en nostre dia a dia, promovent el seu us i preservacio, fomentant l’us diari de nostre idioma el valencià com principal mig d’unio entre tots.

6.- Mos mou la salut.

Promoure una sanitat centrada en el ciutada, que mos seguixca colocant en la capçalera d’Espanya. Plural, universal i gratuïta en tot aquell que ho necessite, en tot aquell que per diversos motius no puga costejar-se esta necessitat. Justa en el tracte i humanisada en la seua relacio en el pacient.

7.- Mos mous tu.

Des de RENOVACIO anem per les persones i treballem per a donar solucio a totes les situacions de vulnerabilitat social, mos mou la justicia social igual per a tots, mos mou l’injusticia d’aquells que defrauden al poble, que menyspreu nostres senyes d’identitat, que mos usen en la seua propi benefici, per que els teus problemes son nostres problemes.

8.- Mos mou lo natural.

Promoure el respecte al mig ambient, treballarém per una comunitat sostenible i ecologica. Seguirém impulsant el sector agroalimentari, recolzant el seu manteniment, la seua modernisacio i el relleu generacional, el seu desenroll empresarial, les seues comunitats de peixcadors, regants, agricultors i ganaders. Promoure l’utilisacio de renovellables ajudant a la seua implantacio i modernisacio. Promoure l’utilisacio d’energies renovellables aixina com les poc contaminants en el mig natural, creacio de parcs solars, parcs eolics, plantes de biocombustibles, etc…

9. Mos mou l’agilisacio administrativa i la reduccio de de termens.

Volem una administracio eficient, austera, transparent, moderna i innovadora, propenca al ciutada, justa i responsable, a on no siga necessari perdre’s entre finestretes. Promoure la finestreta unica, les gestions telefoniques, electroniques, fent mes eficaç qualsevol gestio que el ciutada necessite.

10.- Mos mou la familia.

Mos mou el soport a les families en situacions adverses, en falta de carencies educatives, en necessitats concretes, recolzem a les families numeroses a poder aplegar al final de mes, sense passar necessitats, farem l’esforç en les carencies d’aquelles families necessitades de soports economics, laborals i sanitaries.

¿Que volem fer en RENOVACIO?

1.- La principal preocupacio del partit en estos moments es lluitar contra la crisis economica i millorar el treball.

2.- El soport als faeners, als empresaris, als mamprenedors son objectius fonamentals per al partit. L’innovacio permanent, la formacio continua dels faeners i millorar la productivitat son eixos estrategics de les politiques actives en materia laboral.

3.- Volem que l’esforç i el treball portat a terme pel poble valencià, siga la Comunitat que abans i millor responga a la delicada situacio economica actual. La Comunitat deu impulsar iniciatives economiques i socials, el Pla Valencia 2020, el Pla Valencia Moderna, el Pla energetic o les mides d’aforro com el Pla Renova.

4.- Practiquem la politica social mes alvançada d’Espanya. Hem de treballar per a aplegar a ser la Comunitat en mes drets i beneficis socials garantisats per llei tinguen nostres ciutats.

5.- Volem una renda basica de vida, acort al cost real de la vida, complementar les pensions de viudetat fins el SMI. Ser una referencia impulsant l’aplicacio de la llei de dependencia.

6.- Mos preocupen les persones i la seua situacio, estem en politica per a donar solucions als problemes i a les demandes dels ciutadans. Volem per al poble, una sanitat puntera, apostar per l’investigacio, per la reduccio de les llistas d’espera i per millorar la formacio dels professionals sanitaris.

7.- Apostem per que l’acces a una vivenda diguen siga una realitat, impulsant una llei de vivenda, en la qual els jovens tinguen l’oportunitat d’accedir a la seua primera vivenda, fomentar l’alquiler. Una aposta verdadera per l’acces de tots els ciutadans a la vivenda.

Renovacio Politica