Regeneracio Politica

MIDES PER A LA REGENERACIO DEMOCRATICA

1º Promoure una verdadera separacio dels Poders de l’Estat, eixecutiu, llegislatiu i judicial i per a aixo s’han de prendre una serie de mides urgents com son:

Referent al Poder Llegislatiu

Implantar les llistas obertes, un major relevancia de les Iniciatives Llegislatives Populars, aixina com la reforma del reglament del Congrés i senat per a acabar en les imagens de l’hemicicle buide en els diputats avorrits i dotar de major autonomia als politics, respecte del poder eixecutiu i de la cupula dels seus partits.

Referent al poder Judicial

L’Eleccio del Consell General de Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, dels Presidents de les Audiencies i de les Sales se deu de realisar pels propis Juges, establint a tal efecte la llegislacio pertinent.

Aixina mateix tenen que ser persones independents i de provada professionalitat els que presidixquen el Tribunal de Contes, El Defensor del Poble, Banc d’Espanya, CNMV, Tribunal de la Competencia, president i consellers de RTVE, i tots aquells atres organismes que tinguen com funcio el control del Poder Llegislatiu, Eixecutiu o Judicial.

Aixina mateix haura que crear i desenrollar un orgue que controle al Pot Judicial com son controlats el poder Eixecutiu i Llegislatiu. I per ultim i no per aixo menys important, la reforma del Ministeri Fiscal, en l’actualitat dependent del govern, i que es necessari dotar-la de major autonomia.

Referent al Poder Eixecutiu

1º Major responsabilitat dels Ministres.

2º Reforma del sistema de Partits. Mediant les següents mides.

1.    Reforçar la democratisacio dels Partits.

2.    Reformar Llei de Finançacio de Partits.

3.    Major control dels contes dels Partits Politics.

4.    Reformar el Tribunal de Contes o eliminacio d’este orgue i deixar en mans de facenda el control dels contes dels partits.

3º Propiciar la participacio de Politics independents, intelectual i economicament, puix un politic que NO es economicament independent NO està al servici del poble, sino de qui li proporciona el salari. Aixina mateix son necessaries atres consideracions:

1.    Considerar la politica com una vocacio de servici public i no com una professio.

2.    Eliminar la dualitat de carrecs politics, i establir el principi de ” Un politic, un treball, un sou”.

3.    Declaracio de bens i d’interesses de tots els politics.

4.    Prohibicio de treballar en empreses que contracten en l’Estat, fins cinc anys despres d’haver deixat el carrec.

5.    Llimitar el numero de mandats dels politics.

4º Reduccio de l’Administracio Politica. I per a aixo proponem:

1.    Eliminacio de les Diputacions Provincials.

2.    Reduccio del numero de politics, Assessors i Deslliurats Sindicals.

3.    Desaparicio dels Ministeris en les competencies transferencies.

4.    Reforma del Congrés i Senat, aixina com del seu reglament.

5º Millor de l’Administracio publica, aixina com evitar els duplicitats administratius i politiques. Aprovar la llegislacio necessaria per a que el govern estiga obligat al compliment de les seues promeses en el temps establit. A titul anecdotic TOUS.

6º Reforma del Sistema electoral, en concreta Llei D´Hont, que unicament beneficia als grans partits i als partits nacionalistes i perjudica al restant de partits i la Reforma de la Llei Organica 3/2011 que modifica la LOREG que establix la necessitat d’obtindre el 0.1 % d’electors inscrits en el cens electoral de la circumscripcio per la que se presenta, per a poder presentar-se a les eleccions.

7º Terminar en els privilegis dels politics. Lo que supon:

•    Eliminar les pensions vitalicies, es dir els politics deuen gojar del mateix sistema de cotisacio a la seguritat social que el restant dels ciutadans.

•    La cessacio en el carrec no deu generar indemnisacions, ni sous o pensions que no se generen a un faener.

•   Eliminacio dels coches oficials, els quals s’utilisaren unicament per a actes publics.

•    No a les targetes de credits indiscriminats a fondo perdut, els gasts generats pel carrec se tornen per l’entrega de la factura i/o justificacio del gast.

•    Cada politic deu pagar-se el seu telefon, internet, transport, garaig, parking, cafeteria i restaurant.

•    El chofer, i guardaspales, s’utilisaran unicament en actes public i pels carrecs que ho necessiten en paralel se tenen que endurir les penes a les persona que increpen als politics en actes publics i privats.

8º Aprovar una nova Llei d’incompatibilitats, de forma que NO se tinga acces a mes d’un sou public aixina com regular la situacio d’alts carrecs publics i de politics,que puguen tindre interesses en empreses que aspiren a contractes en el sector public.

9º Es imprescindible una Reforma del Codic Penal, puix l’immunitat parlamentaria no significa impunitat, per aixo es necessari realisar una serie de canvis llegislatius. Com son:

1.    En els procediments judicials oberts contra politics, L’apertura de Juï Oral, deu supondre, de forma obligatoria, la cessacio immediata del politic.

2.    Increment de les penes per falsetat, soborn i prevaricacio en el cas de que estiguen implicats carrecs publics i politics.

3.    Regular tambe la figura del corruptor i colaborador, aixina com d’aquells que coneixent delits de tanta gravetat no ho posen en coneiximent de l’autoritat corresponent.

10º Major pluralitat en els mijos de Comunicacio, ya que en l’actualitat estan condicionats pels grans sectors financers i dels grans partits politics.

11º En l’apartat de mides economiques considerem imprescindibles una serie de mides com son:

1.  Eliminar la corrupcio, que entre atres efectes negatius genera ingents cantitats de diners negre que no se declara a facenda. La pujada de preu en les obres i servicis. Falta de calitat en les obres, megaproyectes innecessaris i no rendables, impedix la lliure competencia i lo que es mes greu la gent deixa de creure en els politics i en el sistema democratic lo que es mes greu encara, genera que els partits que defenen ideologies no democratiques guanyen adeptes. Les solucions ya les hem mencionat en este document, reforma del sistema de partits, politics independents i reforma del codic penal.

Este tema tambe necessitaria d’una sessio per a tractar-ho amplament , se calcula que la corrupcio ha mogut mes de 6.000 millons d’euros aproximadament en estos ultims 35 anys. La dacio en pagament de la vivenda per al pagament de la mateixa.

1.    La reforma de la Llei Hipotecaria.

2.    Sanejar el sistema financer per mijos privats, i no generant deute public.

3.    Reduccio del deute public de l’estat.

4.    Foment de les Pymes, per mig de l’Ico.

5.    Activar una politica de vivendes socials.

6.    Lluita contra el frau fiscal tant de contes existents en l’estranger com a facenda i que ascendix a 40.000 millons d’euros –repetir- cantitat suficient per a acabar en les retallades socials. Aixina com el frau a la seguritat social.

EN CONCLUSIO El sistema politic Espanyol es Democratic, SI pero te mes forats que un formage GRUYER que hi ha que solucionar a la major brevetat possible, no podem seguir ni 35 anys ni 1 anys mes aixina, per lo que resulta totalment necessari l’apertura d’un proces constituent en el fi de regenerar totes les institucions.

Renovacio Politica