Renovacio Politica

 

¿QUE ES RENOVACIO POLITICA?

RENOVACIO POLITICA es un proyecte de futur, en idees i ilusio, un proyecte que vol acostar-se a la realitat de nostre poble, que defen nostra cultura, nostres empreses, a nostres faeners i agricultors, a nostres peixcadors i ganaders, a nostre turisme de calitat, en definitiva el proyecte RENOVACIO POLITICA es aixo, la veu del poble, del carrer, de les persones. Un proyecte que travessa per una economia sostenible, unes infraestructures de futur, una assistencia sanitaria de calitat, una educacio responsable en us historia i tradicions, es una visio de que atra politica es possible, en consens i honradea, en les mans netes.

¿QUI FORMA RENOVACIO POLITICA?

RENOVACIO ho formen gent del poble, normal i corrent, com tu, gent que te una idees diferents a les de nostres actuals politics, que pensen que sí es possible fer les coses com toquen, aposten pel futur de nostre veïnat, donar un espente social als mes necessitats, apostar per les persones mamprenedores, que volen fer realitat una societat mes justa i equilibrada, somos gent en ganes de lluites per lo nostre pero per damunt de tot som gent en ganes de fer alguna cosa.

¿QUE VOL FER RENOVACIO POLITICA?

RENOVACIO  vol acostar les institucions al poble, fer una politica real, que de solucions als problemes que patix nostre poble, que d’ale als parats i empresaris, que lluite pels interesses dels valencians per tot el mon, que defenga nostres arraïls, que tingam una educacio, una sanitat, una justicia del poble i per al poble. Volem eliminar els gasts innecessaris dels duplicitats arcaics, volem fer una politica per als ciutadans, no per als politics i banquers, volem apostar per un mon mes net, per una industria mes competitiva, per tot lo que nostre poble necessita. RENOVACIO POLITICA te necessita, la societat te necessita per a lluitar front a l’injusticia que patix nostre poble, tu poble. Veuen en mosatros, alça la veu i digam les coses clares. ¡RENOVACIO YA! Volem presentar-vos un proyecte ambicios, pero en els peus en el sol, llunt de somis hui per hui poc realistes. Volem presentar un proyecte de futur ancorat en la modernitat de nostres mes antigues tradicions i costums, a on la defensa de nostra antiquisima llengua no siga l’unic referent de nostra lluita, a on el respecte a nostres majors siga una lluita en valors de futur, volem en definitiva seguir la tradicio de nostre poble cap a la visio de futur que nostra societat necessita. Volem ser un partit no de tall conservadora i tradicionaliste, si no un partit transversal, a on se junte passat i futur en la lluita diaria, a on el progres siga nostre referent, a on el passat siga nostra base, a on tradicio i futur siga lo que impulse a nostre poble sempre avant. Volem crear un proyecte d’auto govern eixit del poble i per al poble, alluntat dels interesses aliens a nostra societat, a nostre sentir, a nostre passat i nostre futur, som conscients d’una realitat que hui mos toca viure, el sentir d’un poble desilusionat en els ents de govern, sabem de les dificultats que nostres veïns patixen, la crisis, la desocupacio, la corrupcio i espoli de nostres finances, de bancs i caixes d’aforros llastrant el creiximent de nostres conveïns.

Volem ser el partit que porte des de el poble a les institucions en aire fresc, traent el ranci corrompina d’aquells que viuen una realitat aliena al poble, volem renovar a eixos que nomes miren a fi de mes la seua nomina, sense importar-los la situacio dels coleges, de la desocupacio, de l’agricultura, la sanitat,  necessitem donar soport a institucions que seguixen en la seua llabor diaria de cuidar a lo que mos fa diferents al restant de l’estat espanyol, una nova visio del futur des de la tradicio, el respecte a nostra senyes d’identitat, a nostres majors Volem deprendre dels erros del passat i depren d’ells que nostra societat necessita un proyecte de govern real i propenc, a on les decisions ixquen del cassino del poble, de la plaça del mercat, de la coa de la desocupacio Volem un reajuste  no de la societat civil, si no de la classe politica,  no necessitem 99 diputats, si no 50 homens justs, no necessitem 300 assessors, volem 5 millons d’opinions, volem que un ciutada siga ates no com un pagador d’imposts, si no com part de l’engranage de nostra societat. Volem un partit obert a noves formes de vore les coses, que aport solucions, que mos ompliga d’ilusio, que siga aire fresc, que  tots aquells que vullguen formar part d’ell se senten en el dret i el deure de sentir-se un mes, que els individualismes siguen cosa del passat, a on tot siga pres en conte, des de la base a la elite esta somesa a un control dels seus membres, a on l’honestitat i l’honradea lluixca com nostra volguda real senyera per damunt de tot i de tots, de dretes o d’esquerres, nomes mos ha d’unir un ideal i eixe no es atre que valencia, nostra terra, nostre regne. Volem ser la veu del poble, la veu del veï, la veu del fort i la veu del debil. Volem ser la teua veu, nostra veu, la veu del poble. Volem un partit compromesos en nostra societat, un partit a on les persones no siguen vots, si no part del govern, que represente als ciutadans i que ells se senten reflectits en el. Necessitem un partit que lluite per les classes socials desfavorides, que fomente l’ofici, que recolze als mamprenedors, que aposte per una sanitat de calitat que llunt de tancar els ulls o mirar a atre costat per a no vore tot allo que hui per hui nostra societat clama, que nostre poble patix, que nostres bojaques aguanten, volem donar un ale nou a la veu d’aquells que necessiten solucions, que vol una societat justa, una societat a on qui mes necessite mes obtinga, una societat que aposte pel futur dels seus ciutadans, de les seues terra, de la seua economia. Busquem ser la veu d’esta societat que viu i patix lo que nostres governants diuen que fem i ells no fan, en definitiva volem ser la teua veu, la veu del teu poble, nostre poble el poble valencià.

Renovacio Politica